Azərbaycan ədliyyəsinin inkişafına dair 2019–2023-cü illər üçün “Dövlət proqramı” təsdiqləndi –Tam mətn + CƏDVƏL

Azərbaycan ədliyyəsinin inkişafına dair 2019–2023-cü illər üçün “Dövlət proqramı” təsdiqləndi –Tam mətn + CƏDVƏL

 

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan ədliyyəsinin inkişafına dair 2019–2023-cü illər üçün "DÖVLƏT PROQRAMI”nı təsdiq edib.

Sozcu.info  Prezident İlham Əliyevin 18 dekabr tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilən həmin proqramı təqdim edir:

 1. Giriş

Qanunun aliliyi, insan hüquq və azadlıqlarının etibarlı təmin olunması, hüquq institutlarının möhkəmləndirilməsi, əhaliyə yüksək keyfiyyətli hüquqi xidmətlər göstərilməsi, vətəndaşların müraciət imkanlarının asanlaşdırılması, ədalət mühakiməsinin səmərəliliyinin artırılması Azərbaycan dövlətinin hüquq siyasətinin prioritetlərindəndir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 6 fevral tarixli 132 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan ədliyyəsinin inkişafına dair 2009–2013-cü illər üçün Dövlət Proqramı” ölkəmizdə məhkəmə-hüquq islahatlarının dərinləşdirilməsi, hüquq sisteminin müasirləşdirilməsi, ədliyyə orqanlarının və məhkəmələrin işinin müasir dövrün tələblərinə və beynəlxalq standartlara uyğun təşkil edilməsi, regionlarda hüquq infrastrukturunun genişləndirilməsi, yeni nəsil hüquqşünasların və ədliyyə orqanları işçilərinin formalaşdırılması üzrə həyata keçirilən siyasətin davamı olmuş və bu sahədə nailiyyətlər əldə edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 29 dekabr tarixli 800 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyası ədliyyə sahəsində islahatların davamlılığının təmin olunmasını şərtləndirir. Bu məqsədlərə xidmət edən "Azərbaycan ədliyyəsinin inkişafına dair 2019–2023-cü illər üçün Dövlət Proqramı” (bundan sonra – Dövlət Proqramı) həyata keçirilməli olan zəruri tədbirləri müəyyən edir.

2. Dövlət Proqramının məqsədi

Dövlət Proqramının məqsədi ədliyyə sahəsində həyata keçirilən islahatların davam etdirilməsini, ədliyyə orqanlarının və məhkəmələrin fəaliyyətinin daha da təkmilləşdirilməsini təmin etməkdən ibarətdir.

3. Dövlət Proqramının əsas istiqamətləri

3.0. Dövlət Proqramında Azərbaycan ədliyyəsinin 2019–2023-cü illərdə aşağıdakı əsas istiqamətlərdə inkişaf etdirilməsi nəzərdə tutulur:

3.0.1. ədliyyə və məhkəmə fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi;

3.0.2. ədliyyə orqanlarının və məhkəmələrin fəaliyyətində insan hüquq və azadlıqlarının, şəffaflıq prinsiplərinin təmin olunması;

3.0.3. beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi;

3.0.4. vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə əməkdaşlığın gücləndirilməsi;

3.0.5. ədliyyə orqanlarının və məhkəmələrin infrastrukturunun və maddi-texniki bazasının yaxşılaşdırılması, həmin qurumların vətəndaşlar üçün əlçatanlığının təmin edilməsi;

3.0.6. ədliyyə sahəsində vətəndaş məmnunluğunun yüksəldilməsi;

3.0.7. ədliyyə orqanlarının institusional və kadr potensialının gücləndirilməsi;

3.0.8. ədliyyə sistemində İKT-nin tətbiqinin genişləndirilməsi, rəqəmsal hökumətə keçidin təmin edilməsi;

3.0.9. ədliyyə sahəsində müasir üsullar tətbiq olunmaqla, tədrisin və hüquqi maarifləndirmənin gücləndirilməsi;

3.0.10. cəzaların icrası sisteminin təkmilləşdirilməsi, islah işinin səmərəliliyinin artırılması;

3.0.11. məhkəmə ekspertizası fəaliyyətində müasir elmi və texniki nailiyyətlərin tətbiqinin genişləndirilməsi;

3.0.12. məhkəmə fəaliyyətinin müasir tələblər səviyyəsində həyata keçirilməsinin təmin olunması;

3.0.13. ədliyyə orqanları işçilərinin və hakimlərin sosial müdafiəsinin yaxşılaşdırılması;

3.0.14. yerli idarəetmənin inkişafında ədliyyə orqanlarının iştirakının səmərəliliyinin artırılması.

4. Gözlənilən nəticələr

4.0. Dövlət Proqramının yerinə yetirilməsi aşağıdakı nəticələri əldə etməyə imkan verəcəkdir:

4.0.1. ədliyyə sahəsinin müasir dövrün tələblərinə uyğun təkmilləşdirilməsi;

4.0.2. ölkəmizin tərəfdar çıxdığı aidiyyəti beynəlxalq sənədlərdən irəli gələn öhdəliklərin yerinə yetirilməsi, qanunvericiliyin beynəlxalq norma və prinsiplərə uyğunlaşdırılması;

4.0.3. ədliyyə orqanlarında və məhkəmələrdə müasir İKT-nin və elektron sistemlərin tətbiqinin genişləndirilməsi;

4.0.4. ədliyyə orqanlarının və məhkəmələrin fəaliyyətində şəffaflığın artırılması və həmin qurumların vətəndaşlar üçün əlçatanlığına nail olunması;

4.0.5. ədliyyə sisteminin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, müasir infrastrukturun yaradılması;

4.0.6. vətəndaşların (xüsusən bölgələrdə yaşayanların) hüquqi biliklərinin artırılması;

4.0.7. penitensiar və tibb sahələrində fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi, cəza siyasətinin humanistləşdirilməsi və azadlıqdan məhrumetməyə alternativ cəzaların tətbiqinin genişləndirilməsi;

4.0.8. məhkəmə ekspertizası tədqiqatlarında müasir metod və qabaqcıl təcrübənin tətbiqi;

4.0.9. ədliyyə sistemində kadr potensialının, ədliyyə orqanları işçilərinin və hakimlərin sosial müdafiəsi sisteminin gücləndirilməsi.

5. Dövlət Proqramının maliyyə təminatı

5.0. Dövlət Proqramı çərçivəsində həyata keçiriləcək tədbirlərin aşağıdakı mənbələr hesabına maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulur:

5.0.1. Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi;

5.0.2. dövlət investisiya xərcləri;

5.0.3. beynəlxalq təşkilatların maliyyə vəsaiti;

5.0.4 qanunla qadağan olunmayan digər mənbələr.

6. Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi üzrə 

TƏDBİRLƏR PLANI:

Sıra №-si Tədbirin adı İcraçı orqan İcra müddəti

 

(illər üzrə)

1 2 3 4
6.1. Qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi və beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi
 6.1.1. Ədliyyə və məhkəmə fəaliyyətini tənzimləyən normativ hüquqi aktların qabaqcıl təcrübəyə, beynəlxalq norma və prinsiplərə uyğun təkmilləşdirilməsi üzrə təkliflərin təqdim olunması Nazirlər Kabineti,

 

Məhkəmə-Hüquq Şurası,  Ali Məhkəmənin təklifləri nəzərə alınmaqla

2019–2023

 

 

6.1.2. Ədliyyə və məhkəmə fəaliyyəti ilə bağlı ödənilən rüsumların və qanunla nəzərdə tutulan digər ödənişlərin işçilərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə yönəldilməsinin mümkünlüyü təhlil edilərəktəkliflərin təqdim olunması Nazirlər Kabineti 2019–2023
6.1.3. Ədliyyə sisteminin inkişafında və beynəlxalq hüquqi yardımın səmərəliliyinin artırılmasında beynəlxalq əməkdaşlığın əhəmiyyəti nəzərə alınaraq, xarici dövlətlərin müvafiq qurumları ilə ikitərəfli müqavilələr bağlanması üzrə tədbirlərin davam etdirilməsi, hüquqi yardımla bağlı Azərbaycan Respublikasının qoşulmadığı beynəlxalq sənədləri təhlil edib onlara qoşulmaq barədə təkliflərin təqdim olunması  

 

Nazirlər Kabineti

 

2019–2023
6.1.4. Beynəlxalq norma və prinsiplər, o cümlədən beynəlxalq təşkilatların tövsiyələri nəzərə alınmaqla, məhkumların və həbs edilmiş şəxslərin hüquqlarının daha effektiv təmin edilməsi məqsədilə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinə dair təkliflərin təqdim olunması Nazirlər Kabineti  

 

2019–2023

 

6.1.5. Toplanmış təcrübə, müasir tələblər, beynəlxalq norma və prinsiplər nəzərə alınmaqla, yerli özünüidarəetmə orqanlarının fəaliyyətinə inzibati nəzarətin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı qanunvericilikdə dəyişikliklər barədə təkliflərin təqdim olunması Nazirlər Kabineti 2019
6.1.6. Azərbaycan Respublikasının iştirakçısı olduğu beynəlxalq sənədlərin Azərbaycan dilində külliyyatının hazırlanması və yayılması Ədliyyə Nazirliyi 2019
6.1.7. Məhkəmələrin və digər orqanların qərarlarının icrası sahəsində normativ bazanın təkmilləşdirilməsi məqsədilə bu sahəni tənzimləyən vahid qanun layihəsinin hazırlanması və təqdim olunması Nazirlər Kabineti 2019
6.1.8. Əhalinin aztəminatlı təbəqəsinə pulsuz hüquqi yardım göstərilməsinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə beynəlxalq ekspertlərinin iştirakı ilə "Pulsuz hüquqi yardım haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun layihəsinin hazırlanması Nazirlər Kabineti

 

 

2019–2023
6.1.9. Məhkəmə prosesi zamanı iclasda bilavasitə iştirak edə bilməyən şəxslərlə (təqsirləndirilən şəxslər istisna olmaqla) texniki vasitələrdən istifadə olunmaqla, məsafədən videoəlaqə qurulmasının təmin edilməsi məqsədilə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinə dair təkliflərin təqdim olunması  

 

Nazirlər Kabineti

 

2019
6.2. Ədliyyə orqanlarının və məhkəmələrin fəaliyyətində müasir texnologiyaların tətbiqinin genişləndirilməsi
6.2.1. Ədliyyə orqanlarında və məhkəmələrdə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının (bundan sonra – İKT) tətbiqinin genişləndirilməsi, Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi  tərəfindən həyata keçirilən elektron xidmətlərin sayının artırılması, bu xidmətlərdə yeni innovativ metodların tətbiqi və həmin xidmətlərin mobil versiyasının hazırlanması üzrə tədbirlər görülməsi Ədliyyə Nazirliyi 2019–2023
6.2.2. "Elektron hökumətə” keçidin təmin edilməsi məqsədilə məhkəmə və ədliyyə orqanlarında İKT-nin tətbiqinə dair uzunmüddətli strategiyanın hazırlanması

 

 

Ədliyyə Nazirliyi 2019
6.2.3. Əhalinin məlumat əldə etmək imkanlarının asanlaşdırılması məqsədilə Ədliyyə Nazirliyinin internet saytlarının təkmilləşdirilməsi üçün tədbirlər görülməsi, onların yeni versiyalarının hazırlanması Ədliyyə Nazirliyi 2019
6.2.4. Ədliyyə Nazirliyinin "Çağrı Mərkəzi”nin fəaliyyətinin müasir İKT tətbiq olunmaqla təkmilləşdirilməsi, "qaynar xət”lərin işinin çağrı mərkəzlərinin fəaliyyətinədair qanunvericiliyin tələblərinə tamuyğun qurulması və daim təkmilləşdirilməsi Ədliyyə Nazirliyi 2019–2023
6.2.5. Ədliyyə Nazirliyinin arxivlərinin maddi-texniki bazasının yaxşılaşdırılması, onların fəaliyyəti ilə bağlı informasiya bazasının və sorğuların cavablandırılmasına dair yeni elektron xidmətin yaradılması üçün tədbirlər görülməsi Ədliyyə Nazirliyi 2019–2021
6.2.6. Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatı işinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının şəhər, rayon və şəhər rayonu icra hakimiyyəti başçısının inzibati ərazi dairəsi üzrə və sahə inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəliklərinin "Vətəndaşlıq vəziyyəti aktları” avtomatlaşdırılmış qeydiyyat-informasiya sisteminə qoşulmasının təşkil edilməsi yerli icra hakimiyyəti orqanları,

 

Ədliyyə Nazirliyi

 

2020–2023
6.2.7. Bütün ədliyyə orqanlarını əhatə edən vahid İKT şəbəkəsi infrastrukturunun qurulması üzrə tədbirlər görülməsi Ədliyyə Nazirliyi 2019–2023
6.2.8. Fiziki və hüquqi şəxslərə vahid mənbədən informasiya əldə etmək və elektron xidmətlərdən yararlanmaq imkanı verən "Vahid ədliyyə portalı”nın təşkil edilməsi Ədliyyə Nazirliyi 2019–2021
6.2.9. Apostillərin elektron reyestri informasiya sisteminin yaradılması və bununla əlaqədar təkmilləşdirmə işlərinin aparılması Ədliyyə Nazirliyi 2019
6.2.10. "Elektron icra” sisteminin funksionallığının təkmilləşdirilməsi, o cümlədən:

 

– sistemin bütün icra qurumlarında tam tətbiqinin təmin olunması;

– dövlət qurumlarının, bank və kredit təşkilatlarının elektron məlumat bazaları ilə inteqrasiya edilməsi;

– sistem çərçivəsində "Borcluların reyestri” elektron informasiya altsisteminin yaradılması;

– sistem çərçivəsində elektron hərraca dair funksionallığınyaradılması;

– notariusların icra qeydləri barədə elektron məlumatın qəbul edilməsi və icrası üçün avtomatlaşdırılmış qaydada aidiyyəti icra qurumlarına dərhal ötürülməsi

Ədliyyə Nazirliyi 2019–2023
6.2.11. Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestri (www.huquqiaktlar.gov.az) elektron informasiya resursunun təkmilləşdirilməsi Ədliyyə Nazirliyi 2019–2023
6.2.12. Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin filiallarını əhatə etməklə, qapalı elmi-metodik və informasiya-sorğu elektron sisteminin yaradılması Ədliyyə Nazirliyi 2019–2020
6.2.13. Məhkəmə tərəfindən fəaliyyət qabiliyyəti olmayan və ya məhdud fəaliyyət qabiliyyətli hesab edilmiş şəxslər barədə məlumatların Azərbaycan Respublikası Əhalisinin Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi ilə bağlı təkliflərin təqdim olunması Ədliyyə Nazirliyi 2019–2020
6.2.14. Cəzaları icra edən orqan və müəssisələr arasında real vaxt rejimində qarşılıqlı məlumat mübadiləsini təmin edən və beynəlxalq meyarlara cavab verən "Cəza çəkən məhkumlar və həbs edilmiş şəxslər” informasiya sisteminin tam həcmdə fəaliyyətinin təmin edilməsi Ədliyyə Nazirliyi 2019–2020
6.2.15. Penitensiar xidmət müəssisələrinin fəaliyyətinin müasirləşdirilməsi, məhkumların və təqsirləndirilən şəxslərin hüquqlarının daha səmərəli təmin olunması məqsədilə müasir İKT-ni tətbiq etməklə məhkumlarla videogörüş imkanının təşkil edilməsi

 

 

 

Ədliyyə Nazirliyi 2020–2022
6.2.16. Azadlıqdan məhrumetmə ilə əlaqədar olmayan cəzaların səmərəli icrası məqsədilə elektron nəzarət vasitələrinin tətbiqinin təkmilləşdirilməsi üçün tədbirlər görülməsi Ədliyyə Nazirliyi 2019–2020
6.2.17. "Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestri”nin mobil versiyasının yaradılması Ədliyyə Nazirliyi

 

 

2019
6.2.18. Ədliyyə orqanlarına müraciət edən vətəndaşların müraciətlərinin və sorğularının icra vəziyyəti barədə məlumatın elektron qaydada öyrənilməsi imkanının təşkil edilməsi Ədliyyə Nazirliyi 2020
6.2.19. Elektron sənəd dövriyyəsi sisteminin yaradılması Ədliyyə Nazirliyi 2019–2020
6.2.20. Ədliyyə Nazirliyinin əsas və ehtiyat məlumat mərkəzlərinin fəaliyyətinin təmin edilməsi Ədliyyə Nazirliyi

 

 

2019–2020
6.2.21. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 13 fevral tarixli 268 nömrəli Sərəncamı ilə yaradılmış "Elektron məhkəmə” informasiya sisteminin müvafiq məhkəmələrdə tətbiqi üçün zəruri infrastrukturun Dünya Bankı ilə birgə həyata keçirilən "Mütərəqqi ədliyyə xidmətləri və müasir məhkəmə infrastrukturu” layihəsi çərçivəsində formalaşdırılması Ədliyyə Nazirliyi,

 

Maliyyə Nazirliyi,

İqtisadiyyat Nazirliyi

2019–2020
6.2.22. Ədliyyə orqanlarının göstərdiyi xidmətlərə görə vahid ödəniş portalının yaradılması,  bu ödənişlərin müxtəlif ödəmə köşkləri və pos-terminallar vasitəsilə həyata keçirilməsi, o cümlədən icra və probasiya qurumlarında plastik kartlarla və ya nağd pulla borc ödənişini həyata keçirən cihazların quraşdırılması sahəsində tədbirlər görülməsi Ədliyyə Nazirliyi 2019–2022
6.2.23. Regional ədliyyə idarələrinin Ədliyyə Nazirliyinin elektron informasiya sistemlərinə çıxışının təmin edilməsi Ədliyyə Nazirliyi 2021–2022
6.2.24. Avtomatlaşdırılmış kadr informasiya sisteminin yaradılması, funksionallığının təkmilləşdirilməsi, sistemdən təhlükəsiz vahid elektron şəbəkədə istifadə olunması və kadrların səmərəli idarə edilməsi üçün zəruri olan elektron bazaların həmin sistemə inteqrasiyası işlərinin başa çatdırılması Ədliyyə Nazirliyi 2019
6.2.25. Notariat xidmətlərinin səyyar və məsafədən videoəlaqə vasitəsilə həyata keçirilməsi

 

 

Ədliyyə Nazirliyi 2019
6.3. Ədliyyə orqanlarının maddi-texniki təchizatının yaxşılaşdırılması, ədliyyə orqanları işçilərinin və hakimlərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi
6.3.1. Ədliyyə Nazirliyinin tabe strukturlarının iş şəraitini təhlil edərək, bərpasına ehtiyac olan qurumlarıninfrastrukturunun yaxşılaşdırılması üçün tədbirlər görülməsi Ədliyyə Nazirliyi 2019–2023
6.3.2. Vətəndaşların qəbulu işinin yaxşılaşdırılması məqsədilə Ədliyyə Nazirliyinin inzibati binasında vətəndaşların qəbulu ilə bağlı infrastrukturun yenilənməsi Ədliyyə Nazirliyi 2019–2023
6.3.3. Maliyyə imkanları çərçivəsində bir sıra şəhər və rayonqeydiyyat şöbələrinin və dövlət notariat kontorlarının iş şəraitinin yaxşılaşdırılması üzrə tədbirlər görülməsi Ədliyyə Nazirliyi 2019–2023
6.3.4. Məhkumlara və təqsirləndirilən şəxslərə göstərilən tibbi yardımın keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə,maliyyə imkanları nəzərə alınmaqla müvafiq infrastrukturun təkmilləşdirilməsi Ədliyyə Nazirliyi 2019–2023
6.3.5. Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin fəaliyyətinin beynəlxalq standartlara uyğun qurulması məqsədilə onun müasir tələblərə cavab verən yeni inzibati binasının inşa edilməsi və müasir avadanlıqla təchiz olunması Nazirlər Kabineti

 

 

2019–2023
6.3.6. Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi, yeni filiallarının yaradılması və ekspertiza növlərinin genişləndirilməsi üçün müvafiq tədbirlər görülməsi Ədliyyə Nazirliyi 2019–2020
6.3.7. Maliyyə imkanları nəzərə alınmaqla,Ədliyyə Akademiyasının mövcud iş şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün tədbirlər görülməsi Ədliyyə Nazirliyi 2019–2023
6.3.8. Regional ədliyyə idarələrinin iş şəraitinin yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq tədbirlər görülməsi Ədliyyə Nazirliyi 2019–2023

 

 

6.3.9.

Oxşar Xəbərlər

Xəbər lenti


{sape_links}{sape_article}