Andına və xalqına sadiq qalmış Ulu Öndər

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 3 oktyabr 1993-cü iltarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilməsi iləölkənin inkişaf tarixində yeni səhifə açıldı. Əminliklə demək olarki, 3 oktyabr 1993-cü il tarixində keçirilmiş Prezident seçkilərimüstəqil Azərbaycan dövləti üçün qurtuluşa aparan yolun ilkpilləsi olmuşdur. Xalq böyük səs çoxluğu ilə öz seçimini etdi Heydər Əliyevi Prezident seçdi.
Heydər Əliyev dahi şəxsiyyət, uzaqgörən lider, cəsarətliinsan idi. O, öz həyatını doğma xalqına həsr etmişdir. Bütündövrlərdə xalqa ləyaqətlə, sədaqətlə xidmət etmişdir.Cəmiyyətin ictimai-siyasi quruluşundan asılı olmayaraq, HeydərƏliyev bütün dövrlərdə xalqın dəstəyini hiss edərəkAzərbaycanı inamla irəliyə aparırdı.
Bəşər mədəniyyəti tarixinin araşdırılması sahəsində əldəolunan nəticələr sübut edir ki, insanların mənəviyyatı, əxlaqitəsəvvür  görüşləri, adət-ənənələri ilə bağlı olan milli-mənəvidəyərlərin yaradıcısı xalqdır. Qədim dövlətçilik tarixinə malikolan Azərbaycan xalqına da tale belə bir zənginlik qismətetmişdir.
Azərbaycan xalqı tarixin ən çətin dövrlərində belə, öz zəngin milli-mənəvi irsini  adət-ənənəsini yad təzahürlərdənhifz edərək onu qoruyub saxlamış  nəsildən-nəsləötürmüşdür. Xalqımızın milli-mənəvi dəyərləri, adət-ənənəsiinsanlarımızın dini etiqadına əsaslanaraq özündə çox böyükmilli əxlaqi  bəşəri duyğuları təcəssüm etdirir. Müqəddəsdaxili inama, mənəvi saflığa tapınan Azərbaycan xalqı tarixin ənkeşməkeşli mərhələlərində belə, mənəviyyatın təntənəsinəxidmət edən İslam dininin zəngin dəyərlərindən dönməyərək budəyərlərə həmişə sadiq qalmışdır. İslam dininin mahiyyətini dərkedən xalqımız onun insan ruhunu paklığa səsləyən müqəddəsçağırışlarına, mərasim  ayinlərinə tarixin bütün məqamlarındaəməl etməyə çalışmışdır. Ulu Öndər bu haqda demişdir: "Bizimxalqımız yüz illərlə, min illərlə adət-ənənələrimizi, milli-mənəvidəyərlərimizi yaradıbdır  bunlar indi bizim xalqımızınmənəviyyatını təşkil edən amillərdir".
Ümummilli lider Azərbaycanda demokratik inkişafproseslərinin  əsasını qoydu. Ölkəmizdə şəxsiyyətin azadlığı toxunulmazlığı, habelə onların hüquqi müdafiəsi təmin edildi,çoxpartiyalı sistem üçün əsaslar yaradıldı, siyasi plüralizm,vicdan  etiqad azadlığı, azlıqların hüquqları, qanunqarşısında bərabərlik təmin edildi. Azərbaycan Respublikasınınqanunvericilik aktlarında əks olunan, onun ayrılmaz komponentiolan təqsirsizlik prezumpsiyası təmin edildi. Bundan savayı,Konstitusiya Məhkəməsi, üçpilləli məhkəmə sistemi, yeniməhkəmə korpusu yaradıldı, məhkəmələrin müstəqilliyi prosedur qaydalarının şəffaflaşması təmin edildi, on minlərləinsan amnistiya edildi  böyük sayda məhkum bağışlandı,senzura ləğv edildi, KİV-in azadlığı  QHT-lərin sərbəstfəaliyyəti təmin edildi.
Azərbaycan xalqı qəlbində Ulu Öndərin əbədi heykəliniqoymuşdur. Bu gün Ulu Öndərin şah əsəri olan müstəqilAzərbaycan etibarlı əllərdədir, davamlı  dinamik inkişaftempinə malikdir. Zəmanəmizin dühasından “Ona özüm qədərinanıram  gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm”,-qiymətinialan Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın bugünkü  gələcəkinkişafının təminatçısıdır. O, Azərbaycanın çağdaş tarixinə yenimissiya ilə daxil olmuşdur. Cənab Prezident İlham Əliyevinrəhbərliyi altında Azərbaycan son 19 il ərzində özünün millidövlət quruculuğu  idarəçiliyinin növbəti şərəfli mərhələsiniyaşayır. Bu mərhələ Azərbaycanın siyasi sabitliyində, iqtisadigücündə, sosial rifahında, uğurlu xarici siyasətində, xüsusilə tarix yazan güclü ordusunda öz təsdiqini tapır. Bu gün müzəffərAzərbaycan ordusu Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyialtında torpaqlarımızı Ermənistanın işğalçı silahlı qüvvələrindənazad etmək kimi müqəddəs vəzifəni şərəflə yerinə yetirmişdir.

Gülnarə Hənifəyeva
316 nömrəli tam ortaməktəbin direktoruOxşar Xəbərlər

Xəbər lenti


{sape_links}{sape_article}